ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen Adatkezelési Szabályzat a www.rsc.hu weboldalon (a továbbiakban:weboldal) történő adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy hivatalosan elrendeli. A vevő a weboldalon lévő űrlapok kitöltésével önkéntes hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.

 ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

RSC Üzemeltető Kft., a www.rsc.hu weboldal tulajdonosa és a Watson s.r.o., a weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta. Hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. Az olyan, nem személyes adatnak minősülő technikai adatokat, mint az IP cím, látogatás időpontja, böngésző és operációs rendszer típusa mindössze a weboldal további fejlesztéseihez és a szolgáltatások javításához használjuk fel. Ezen adatokat aggregált módon tároljuk és személyes adatokkal össze nem kötjük. Az adatokat a fent megjelölt céloktól eltérően nem használjuk fel.

ÜZEMELTETŐI, ADATKEZELŐI-, ADATFELDOLGOZÓI ÉS CÉGADATOK:

Cégnév: RSC Üzemeltető Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91,  V. em.

Postacím, levelezési cím: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91, V. em.

Adószám: 26494522-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 328586

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus elérhetőség: info@rsc.hu

Honlap címe: https://rsc.hu

Telefonos elérhetőség: +36 (1) 345-8490

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS KEZELT ADATOK KÖRE

A megadott adatokat kizárólag a a felhasználóknak küldött hírlevelek küldése céljából használjuk fel. Az adatok köre a feliratkozó nevére és e-mail címére korlátozódik.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tároljuk. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ezirányú kezdeményezésére.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Felhasználó: az adatkezelő által működtetett oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel, így Felhasználókkal kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, Felhasználókra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Felhasználókkal helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: Felhasználók kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: Felhasználók azon nyilatkozata, amellyel személyes adataik kezelését kifogásolják, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérik;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adattovábbítás: ha az adatkezelő vagy más személy az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

Az RSC Üzemeltető Kft., mint adatkezelő a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá, továbbá a Watson s.r.o. részére teszi elérhetővé azzal, hogy a Felhasználók személyes adatait részére továbbítja.  Felhasználók adatainak a Watson s.r.o. részére történő továbbításával összefüggésben Szolgáltató kijelenti és garantálja, hogy a Watson s.r.o. jogszavatosságot vállalt arra, hogy a továbbított adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban, illetve a jelen Tájékoztató alapját képező, fentebb hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával kezeli. A fentieken túlmenően az RSC Szabadidő Kft. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.

COOKIEK

A weboldal használata során bizonyos adatokat szolgáltatásaink javítása érdekében cookie-k, magyarul sütik  felhasználásával tárolunk. Ezek automatikusan generált adatok, amelyek személyes adatokat nem tartalmaznak. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

RSC Üzemeltető Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a vonatkozó űrlap kitöltésével ehhez előzetesen hozzájárult. A Felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor kérhetik adataik módosítását vagy törlését.  A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.